zapiski

dodane: 2017-04-25 21:29:41 ostatnia zmiana: 2017-04-25 21:30:49
jatakmysletygówniazkasiaprzestaniesztudomnieprzychodzić jatakmysletygówniażkasiaprzestanieszmniewkurwiacgówniaro jatakmysletygówniazkasiapzrestanieszmneiwkurwiacgówniaro czytelesbijedoortadomniezagladac czytelesbijedoortadomniezagaladac idomneinieprzychodx idomnienieprzychodx idomnienieprzychodx idomnienieprzychodx mamciebiewdupytwojuczynygowniarkiskasia czytelesbijedoorty mamciebiewdupytwojuczyngownairykasia czytejlesbijdoorty idomniegowniaronieprzychodx [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-23 19:56:20 ostatnia zmiana: 2017-04-23 19:56:56
mateuszu grzesiu ijamyslezeprzepraszampowiesz mateuszgrzes niemamzacowinykaracmnie atyjakbysiezakochalmateuszgrzes tezbysplakal tezbysplakal atakdokladnieniemilkoniebotyuczuciemasz tenmateuszgzres imamwdupie imamwdupie akartkadosmietnika akartakdosmietnika niemowtakemilkojabymwybaczyl niemowtakemilkojabymwybaczyl wieszniewybaczasiejaktosobwiniaozeczmiloscosuzkana wieszniewybaczasiejaktosbwinaozeczmiloscosuzkana miloscoszukana przepraszamtojaniebede takkochamciebiemilkotwojmateuszgzres [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-23 19:25:40 ostatnia zmiana: 2017-04-23 19:27:23
mateuszu grzesiu jarozumiempotemtozycie jarozumiempotemtozycie jatezuwazamalboteglupielesbijekasiadorota jatezuwazamalboteglupielsbijekasiadorota zapraszajaksiadorotadalejgowniarki naherbatki aemilkodokladniepradwymowisz aemilkodokladniepradwymwoisz najgozejpewnowiezyczlo najgozejpewnowiezyczlo alboniekochacjakmwoiszludzi alboniekochacjakmowiszludzi wdupieraczejzdiablem wdupieraczejzdiablem aonateztakmowialboniekochajmateuszgzres aonateztakmowialboniekochajmateuszgzres [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-23 17:49:42 ostatnia zmiana: 2017-04-23 17:50:22
takemilkodokladnietakimzycie czysieodzywanaidotakiegnojazbloka zabawybymialzebyslabsezmudokuczyc aonaciteztakmowimaracje ludzisienieobrazateblokialbosiezabijadiabla ludzisienieobrazateblokialbojakpowiedzial bogsizabijadiabla najlepiejakmowisz najlepiejakmowisz czypowiedzieczasemlekazowi tezdobrypomysl tezdobrypomysl diabeltobytylkochacialteczyny czyglupotyherbaty najgozejpopieraclajdakow najgozejpopieraclajdakow ijakmowisluchacstuknietych kasiadoorta ijakmowiszsluchacstuknietyckasia dorota [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-23 13:33:28 ostatnia zmiana: 2017-04-23 13:34:44
dokladnieniemilkotegowniarki chorobytokurwycomowibogukasiadoortalekaz chorobytokurwycomowibogukasiadorotalekaz glupiegowniarki glupiegowniarki domnienieprzychodx domnieprzychodx glupiegowniarkikasiadorotalekaz glupiegowniarkikasiadorotalekaz domnienieprzychodx domnienieprzchodx gowniarkokasiadorota domnienieprzychodx domnienieprzychodx mamwaswdupiegowniarkokasiadoortalekaz mamwaswdupiegowniarkokasiadoortalekaz domniegowniarkonieprzychodx domniegowniarkonieprzychodx [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-21 20:47:31 ostatnia zmiana: 2017-04-21 20:48:27
mamwdupyciebiejarowniezgowniarkokasiadoorta mamwdupyciebiejarowniezgowniarkokasiadorota adokaldnieiniezaparszajnajherbatygowniary adokladneiniezapraszajanherbatygowniary atakjarozumiemjeszczewyabczyctechlopcymateuszgzres tobogmaracjetwojewspanailepokazy tobogmaracjetwojewspanailepokazy takkochamciebiemilkotwojmateuszgzres takochamciebiemilkotwojmateuszgzres nieuczyniajdlanichuczynkow nieuczyniajdlanichuczynkow rowniezciebeikochamateuszgzres rowniezciebiekochamateuszgzres [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-20 23:01:53 ostatnia zmiana: 2017-04-20 23:02:34
przestanmateuszugzresiu tywieszetochłopiec ajeszczebysdlaniejpodstawyuczynial ajeszczebysdlaniejpodstawyuczynial abobogniechcepotemkrzykaczkrzyczy abobogniechcepotemkrzykaczkrzyczy aemilkodokladniezachlopcaemilkicoprzyszlopoczesciwteziegrzesianaswiat apewnoniemilkozachlopcacoprzyszlonaswiatpoczesciwteziegrzesia niechodxdoniego niechodxdoniego niemusizpradwuytomaszracjeopowiadacktorapotemraniwsercu niemusiztomaszracjepradwyopowiadacranyktorapotemraniwsercu [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-18 19:11:04 ostatnia zmiana: 2017-04-18 19:13:10
apewnoemilkoalbopotemejszczezycie pozwalajtejgowniarcekasidorota apewnoemilkoalbopotemnawetejszczezyciepozwalaj cotzebawdupymiec cotzebawdupymiecmaracjeczlowiek cotzebawdupymiecmaarcjeczlowiek anajgozejtojakmowigrzesluchacczasemowszemtegozla anajgozejtojakmowigrzestosluchactegozlaczasemowszemrowniesz bozlotolepiejwywalaiczasemjakmatkamowi bozlotolepeijczasemanwetwzwywalicgowniarykasijakmatkamowi bozlotoczasemanwetlepeijetzwywalicgowniarykasijakmatkamowi [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-18 12:14:12 ostatnia zmiana: 2017-04-18 12:14:48
takemilkoanajgozejbycprzedmiotemdlakogomabogracje takemilkoanajgzoejbycprzedmiotemdlakogomabogracje atkczygdybyprzykladysluchaltwojediabelka atakczygdybyprzykaldysluchaltwojegodiabelka bogcipowiedzialtynieuczyniszpotemzycienielpeij bogcipowiedzialtynieuczyniszyciepotemnielepiej anajgozejeszczedladziewczynyczchlopka anajgozejeszczedladziewczynyczychlopaka glupiegozniegorobic glupiegozniegorobic dobzemilkozetyzlowdupymartyczarkamasz [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-17 20:05:55 ostatnia zmiana: 2017-04-17 20:06:28
emilkoimnietezpewnezeczytodoplaczu emilkoimnietezpewnezeczytodoplaczu topocotakczynisz topocotakczynisz albozamalonaopowiadesbogomswieta albozamalonaopowiadalesbogomswieta tymhujombogom tymhujombogom dobzemilkozetytorozumesztobyzabijalyzato dobzemilkozetytorozumiesztobyzabijalyzato bezwiaryowszem bezwiaryowszem jatezmamwnos jatezmamwnos kochajmateuszgrzesniemysltedebile kochajmateuszgrzesniemysltedebile takochamciebiemilkotwojmateuszgrzes takochamciebiemilkotwojmateuszgrzes [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-16 17:30:10 ostatnia zmiana: 2017-04-16 17:32:12
itydomniekurwakasiadomnienieprzychodx itydomniekurwakasiadomnienieprzychodx itydomniegówniarydomnienieprzychodx itydomniegowniarydomnienieprzychodx takkochamciebiemilkotwojmateuszgzres takkochamciebiemilkotwojmateuszgzres mateuszsmolak grzes ukochanymateuszugzresiu ukochanymateuszgzresiu takkochamciebiemilkotwojmateuszgzres takochamciebiemilkotwojamteuszgrzes rowniezciebiekochamateuszgzresiu rowniezciebiekochamteuszgzresiu razbyspowiedzialprzeprszam razbyspowiedzialprzepraszam [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-16 17:04:54 ostatnia zmiana: 2017-04-16 17:06:12
itydomniekurwakasiadomnienieprzychodx itydomniekurwakasiadomnienieprzychodz itydomniegówniarydomnienieprzychpdx itydomniegówniarydomnienieprzychodx takkochamciebieemilkotwojamteuszgzres takochamciebiemilkotwojamteuszgzres rowniezciebiekochamateuszukochanymateuszgzres rowniezciebiekochaemilkoukochanymateuszgzres takochamciebiemilko ytakochamciebiemilko moj ukochanymateuszgzres ukochanymateuszgzres [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-16 16:57:06 ostatnia zmiana: 2017-04-16 16:58:31
takitydomniekurwakasiadomnienieprzychodx takitydomniekurwakasiadomnienieprzychodx itydomniegowniarydomnienieprzychodź itydomniegowniarydomnienieprzychodx takochamciebiemilkotwojmateuszgzres takochamciebiemilkotwojmateuszgzres rowniezciebiekochamtwojmatueszgzres rowniezciebiekochamtwojmateuszgzres itydomniekurwakasiadomnienieprzychodx itydomniekurwakasiadomnienieprzychodx itydomniegówniarydomnienieprzychodx itydomniegówniarydomnienieprzychodx takkochamciebiemilkotwojmateuszgzres [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-16 16:50:03 ostatnia zmiana: 2017-04-16 16:51:11
atakemilkotakiestosapotemwyklete dlabogataezczyjakbyniekochalamteuszgzres dlabogatezczyjakbyniekochalmateuszgzres ipodazalzłymnawykiemtegoczarka dokładnieejzu takkochamciebiemilkotwojmateuszgzres takkochamciebiemilkotwojmateuszgzres nieprzychodxdomniedlatego nieprzychodxdomniedlatego rowniezciebiekochamateuszugzresiu rowniezciebiekochamateuszugzresiu takkochamciebiemilkotwojmateuszgzres takkochamciebiemilkotwojmateuszgzres takochamcieiemilkotwojmateuszgzres [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-16 11:30:00 ostatnia zmiana: 2017-04-16 11:31:27
emilkocihosiedxjakcimowilamparwdypouszukujkolegów emilkocihosiedxjakcimowilampardwypouszukujkolegów notakanijainnychlopcowdupiemam notakanijatakuwazampotemzycieczlwoiekdobemwoil tosieglupicsłuchał tosieglupichsłcuhał anijaemilkochlopcowinnychwdupiemam czlowiekdobzemwoiltosiegłupichsłuchał tosieglupichsłuchał tosieglupichsłuchał notakemilkoityuczynemteznieczynisznawetdziadektocipodarowałzegar notakemilkoityuczynemrowneiznieczynisznawetdziadektocipodarowałzegar [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-15 15:21:10 ostatnia zmiana: 2017-04-15 15:21:48
takchcecienapisac takchcecienapisac jatezmilkobymnapisaltak jatemilkobympopisaljakielisty atakaplakacjakdziadekmowibomaracjetendziadek atktakkochamciebiemateuszugzresiu takkochamciebiemateuszugrzesiu takkochamciebiemilko takkochamciebiemilko kochamtakmateuszugzresiu kochamtakmatueszugzresiu takkochamciebiemilko takkochamciebiemilko cotociholepiejsiedz cotociholepiejsiedź ikoteknapiszdopiszjeszczecowywalalabomabogracjeteglupoty ikotekjeszczedopsiznapiszteglupotybomabogracjecowywala [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-14 20:06:42 ostatnia zmiana: 2017-04-14 20:06:58
atakabichceicetaknapisacmacieracje macieracje takkochamciebiemateuszugzresiu takochamciebimateuszugzresiu takkochamciebiemilkotwojmateuszgzres takkochamciebiemilkotwojmatueszgzres atakpewno iwnosmniejakcimowilbog ksiazkasobienawetczasempoczytaj tenbogtomaracjecobypowiedzial ksiazkasobienawetczasempoczytaj tenbogtomaracjecobypowiedzial [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-14 19:57:56 ostatnia zmiana: 2017-04-14 19:58:23
ichcecietakteznapisacbomacieracje tylkojabymtezprawdyschował takochamciebiemilkotwojmatueszgzres takkochamciebiemilkotwojmateuszgzres atykochaszmniemilko atykochaszmniemilko takkochamciebiemateuszugzresiu takkochamciebiemateuszugrzesiu aprawdyschowaj bogmaracje bogmaracje [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-12 14:36:50 ostatnia zmiana: 2017-04-12 14:37:07
grzesiuprawdymowisz grzesiuprawdymowisz ateglupiegnojetobyjeszczechcialyuczyniac jakbysciesietakzachowywaly jakbysctakzachowywaly atakopotemdocierpienrozumcie tyteznieidzieszwsladygnojow niejateztakmowieczlowiekakochacmamie mateuszgrzes ,mateuszgrzes notakanajgozejtojeszczepostepowaczaprzykladem cotasamwieszgzresiubyrobilygnoje atakniemilkojakbyscietakopieralytazasada jateztakmowilawywalolejtoteludzietojeszcegorsezglupie jateztakmowialwywalolejtoludzietojeszgorsezglupie [...]
komentarze  | czytaj więcej 

zapiski

dodane: 2017-04-11 18:53:41 ostatnia zmiana: 2017-04-11 18:54:27
mamtowdupyeludziewnosie mamtowdupyteludziewnosie jataksamoemilkowieszonibytylkoklamalyitegowniarkidoorty jataksamoemilkonebytylkoklamalyitegowniarkidoorty atakjataksamosiepoczulem atakjataksamosiepoczulem onebytylkoklamalyitegowniarkidoorty onebytylkoklamalyitegowniarkidoorty apocoimopowiadaszteczy apocoimopowiadaszteczy atakonepotemnauczynkubymoglyuczynic atakonepotemnauczynkubymoglyuczynic atakajtaksamosiepoczulem atakjataksamosiepoczulem mamwdupeiniedotwegomordu [...]
komentarze  | czytaj więcej 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Blogi
Designed by: http://www.bapes.tv/
x